Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Người Dao cấy lúa” – Tác giả: Nguyễn Hải Huy