Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Công nhân Công ty nước sạch Hà Nội thực hiện làm sạch giàn bơm nước trong quá trình sản xuất nước sạch” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng