Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Công nhân Cảng Đoạn Xá đón hàng nhập khẩu từ tàu xuống xe ngày 3/9/2020 ” – Tác giả: Trần Trung Dũng