Moderator kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực Dgroup