Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Làm nhà trình tường người Hà Nhì. Tác giả Phạm Thị Lệ Hằng