Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Cánh đồng muối” – Tác giả: Lê Thị Xuân Vinh