Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Cày ải cho vụ cấy” – Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh