Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Làm chủ công nghệ sản xuất dược phẩm” – Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiển