Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Lễ hội Cồng chiêng trên buôn làng” – Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh