Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Lên đường nhập ngũ trong mùa COVID” – Tác giả: Đào Minh Xuyên