Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Lọc bột” – Tác giả: Phạm Quốc Đàn