Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Lựa than xuất khẩu” – Tác giả: Nguyễn Hải Huy