Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Mùa thu hoạch tỏi” – Tác giả: Văn Cả Quyết