Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Quà của biển khơi” – Tác giả: Vương Ngọc Minh