Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Tận tình” – Tác giả: Tạ Quang Hậu