Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Tập trung cao độ điều trị bệnh nhân Covid – 19 nặng tại phòng ECMO” – Tác giả: Lương Thanh Hải