Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Gùi nước mùa khô ” – Tác giả: Nguyễn Vinh Linh Quốc