Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Vui với nguồn nước ” – Tác giả: Trần Văn Túy