Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Đọc sách ngày dịch bệnh Covid-19” – Tác giả: Bảo Thoa