Giải Nhất cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Mô hình “Ba tại chỗ”” – Tác giả: Nguyễn Viết Rừng