Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Nước cho cuộc sống vùng cao” – Tác giả: Trần Hiền Anh