Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Sự Ô nhiễm ” – Tác giả: Trần Văn Túy