Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Xí nghiệp sản xuất nước sạch An Dương, Hải Phòng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào hệ thống điều hành từ xa mạng lưới cấp nước” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng