Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Thỏa cơn khát” – Tác giả: Trần Thanh Hải