TIN TỔNG HỢP

Quận Hoàn Kiếm: Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày Truyền thống CAND và ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, quần chúng Nhân dân luôn đóng vai trò quyết định đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân. Đảng chỉ rõ: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; mọi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng chỉ có thể được thực hiện bằng sự tham gia tích cực, bằng hành động sáng tạo của đông đảo quần chúng Nhân dân, không có quần chúng Nhân dân thì không có cách mạng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, Nhân dân ta đã đoàn kết, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cách mạng, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phát triển không ngừng. Trong từng chặng đường cách mạng, ở những hoàn cảnh khác nhau, đấu tranh với những loại đối tượng khác nhau, quần chúng Nhân dân đã sáng tạo ra nhiều hình thức, biện pháp, tổ chức lực lượng, đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, bảo vệ, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thành phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sôi nổi, rộng khắp, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày Truyền thống CAND và ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, do yêu cầu thực tiễn, phong trào bảo vệ ANTQ có những tên gọi khác nhau: Trong thời kỳ kháng chiến thực dân pháp xâm lược, có cuộc vận động quần chúng thực hiện “Ba không” (không nghe, không biết, không thấy) để bảo vệ bí mật, bảo vệ cách mạng, bảo vệ Đảng ở các tỉnh phía bắc; phong trào “Ngũ gia liên bảo”, “Phòng gian bảo mật” ở Nam Bộ để giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ bí mật, bảo vệ cách mạng, tổ chức… Nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn kịp thời nhiều âm mưu phá hoại của địch. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào và các cuộc vận động Nhân dân đã có bước phát triển sâu rộng ở khắp các địa bàn như: Cuộc vận động “3 không”; phong tào “Bảo vệ trị an” ngoài xã hội và “Bảo mật phòng gian” trong cơ quan xí nghiệp… Huy động được sức mạnh tổng tổng hợp của quần chúng, Nhân dân về giữ gìn ANTT, góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), theo chỉ đạo của Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 24 (tháng 9/1975) và kế thừa các phong trào trước đây, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 (tháng 12/1975) đã quyết định phát động “Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”. Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo bởi phong trào đã bao quát trên tất cả các lĩnh vực: bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh xã hội và an ninh – quốc phòng; lực lược Công an đã sớm tham mưu phục vụ Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT trong toàn quốc thành phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, Đồng thời Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, nghành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức, vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Phong trào đã có bước phát triển khá sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; phù hợp với điều kiện, hoàn cành cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn; nhiều tấm gương tiêu biều điển hình tiên tiến xuất sắc được nhân rộng trong toàn quốc. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt đặc biệt quan tâm coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo của Đảng. Chính vì vậy, cùng với kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám, ngày Truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, ngày 13/6/2005. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân, đồng tâm hiệp lực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cùng với Ngày hội quốc phòng toàn dân, “Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cao trào, thể hiện tập trung tinh thần, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.     

Qua 17 năm thực hiện Quyết định 521-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng. Ngày hội không chỉ là nơi tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là biểu dương lực lượng tham gia phòng chống tội phạm. Các địa phương, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào cách mạng khác như Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”… thực sự đã tạo sức hút, sự lan toả và đem lại hiệu quả to lớn. Từ gia đình đến tổ dân phố, các phường, cơ quan, đoàn thể, trường học… đã và đang xuất hiện nhiều mô hình điển hình, gương cá nhân tiêu biểu của phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tham dự chương trình văn nghệ chào mừng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, Nhân dân ta đã đoàn kết, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cách mạng, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phát triển không ngừng. Trong từng chặng đường cách mạng, ở những hoàn cảnh khác nhau, đấu tranh với những loại đối tượng khác nhau, quần chúng Nhân dân đã sáng tạo ra nhiều hình thức, biện pháp, tổ chức lực lượng, đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, bảo vệ, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thành phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sôi nổi, rộng khắp, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quận Hoàn Kiếm: Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày Truyền thống CAND và ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày Truyền thống CAND và ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, do yêu cầu thực tiễn, phong trào bảo vệ ANTQ có những tên gọi khác nhau: Trong thời kỳ kháng chiến thực dân pháp xâm lược, có cuộc vận động quần chúng thực hiện “Ba không” (không nghe, không biết, không thấy) để bảo vệ bí mật, bảo vệ cách mạng, bảo vệ Đảng ở các tỉnh phía bắc; phong trào “Ngũ gia liên bảo”, “Phòng gian bảo mật” ở Nam Bộ để giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ bí mật, bảo vệ cách mạng, tổ chức… Nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn kịp thời nhiều âm mưu phá hoại của địch. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào và các cuộc vận động Nhân dân đã có bước phát triển sâu rộng ở khắp các địa bàn như: Cuộc vận động “3 không”; phong tào “Bảo vệ trị an” ngoài xã hội và “Bảo mật phòng gian” trong cơ quan xí nghiệp… Huy động được sức mạnh tổng tổng hợp của quần chúng, Nhân dân về giữ gìn ANTT, góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), theo chỉ đạo của Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 24 (tháng 9/1975) và kế thừa các phong trào trước đây, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 (tháng 12/1975) đã quyết định phát động “Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”. Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo bởi phong trào đã bao quát trên tất cả các lĩnh vực: bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh xã hội và an ninh – quốc phòng; lực lược Công an đã sớm tham mưu phục vụ Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT trong toàn quốc thành phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, Đồng thời Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, nghành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức, vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Phong trào đã có bước phát triển khá sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; phù hợp với điều kiện, hoàn cành cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn; nhiều tấm gương tiêu biều điển hình tiên tiến xuất sắc được nhân rộng trong toàn quốc. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt đặc biệt quan tâm coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo của Đảng. Chính vì vậy, cùng với kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám, ngày Truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, ngày 13/6/2005. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân, đồng tâm hiệp lực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cùng với Ngày hội quốc phòng toàn dân, “Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cao trào, thể hiện tập trung tinh thần, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.     

Qua 17 năm thực hiện Quyết định 521-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng. Ngày hội không chỉ là nơi tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là biểu dương lực lượng tham gia phòng chống tội phạm. Các địa phương, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào cách mạng khác như Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”… thực sự đã tạo sức hút, sự lan toả và đem lại hiệu quả to lớn. Từ gia đình đến tổ dân phố, các phường, cơ quan, đoàn thể, trường học… đã và đang xuất hiện nhiều mô hình điển hình, gương cá nhân tiêu biểu của phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Quận Hoàn Kiếm: Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày Truyền thống CAND và ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo quân Hoàn Kiếm tham dự chương trình văn nghệ chào mừng

Tối ngày 19/8/2022, với không khí Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi lễ tại Nhà Văn hóa quận  ở địa chỉ số 2 phố Lý Thái Tổ. Với các chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022) và 17 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2022).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Hội – Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, đồng chí Nguyễn Văn Anh – PGĐ TTVHTT quân Hoàn Kiếm, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành, Đảng ủy, UBND các phường trên địa bàn cùng hơn 300 diễn viên các CLB văn hóa, nghệ thuật của Hội CCB, Hội Cựu Thanh niên xung phong. Chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc góp phần tạo nên thành công buổi lễ.  

Quận Hoàn Kiếm là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô Hà Nội, đây cũng là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Quận nói riêng và Thủ đô nói chung, đồng thời góp phần vào việc quảng bá về hình ảnh thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh, thanh lịch. Có được kết quả đó, có vai trò đóng góp rất lớn của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đó cũng là kết quả của việc Công an quận đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận, đồng thời trực tiếp, phối hợp với BCĐ 138 các phường tổ chức tuyên truyền tới các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động được các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự giao thông, phòng chống cháy nổ…

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, kịp thời, đa dạng hóa nội dung phù hợp với đặc điểm địa bàn, từng nhóm đối tượng, qua đó đã nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Quận Hoàn Kiếm là quận đi đầu trong việc hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý và các ngân hàng tổ chức việc đặt biển cảnh báo phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, việc tuyên truyền sâu rộng tới từng tổ dân phố về tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, đã được dư luận đánh giá cao, có sự lan tỏa rộng khắp.

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được các ban, ngành, đoàn thể và các phường quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Toàn Quận có hơn 42 mô hình, chuyên đề đang được duy trì hiệu quả và các mô hình, chuyên đề được xây dựng, phát triển trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở. Trong đó có mô hình Hộ tự phòng, số nhà tự quản, hay gần đây nhất là mô hình hộ gia đình an toàn về PCCC theo phương châm bốn tại chỗ được Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Với kết quả đạt được, công tác phong trào của Công an Quận luôn được Công an Thành phố đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong nhiều năm liền và để ghi nhận những thành tích đó, trong 10 năm qua Bộ Công an tặng Cờ cho 3 tập thể, Bằng khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân; UBND Thành phố tặng Cờ cho 7 tập thể, Bằng khen cho 26 tập thể và 3 cá nhân, cùng nhiều lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc CATP, Chủ tịch UBND Quận tặng Giấy khen.    

Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm là dịp đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm, năng lực của của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ với thực hiện các phong trào thi đua của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT- TTATXH, làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm, Thủ đô và cả nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

 

Tiến Đạt – Hà Loan