Thể lệ Cuộc thi Sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” năm 2022

Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi Sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” năm 2022. Mục đích của cuộc thi để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và phòng chống dịch bệnh của cộng đồng xã hội.
Nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tần ô-dôn và biến đổi khí hậu, những hoạt động thành tựu đạt được của Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các bản sửa đổi bổ sung trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal nhiều năm qua, đồng thời thông qua Cuộc thi huy động sự ủng hộ của cộng đồng trong việc giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) và loại trừ các chất HFC. Tăng cường hợp tác với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và cộng đồng quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn
Mong các hội viên của CLB Ảnh báo chí cùng toàn thể mọi người yêu thích nhiếp ảnh nghiên cứu và hưởng ứng để cuộc thi thành công tốt đẹp