Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Sản xuất chế biến xuất khẩu Cà Rốt” – Tác giả: Phùng Trọng Tuệ