Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Quân đội chung tay phòng chống Covid” – Tác giả: Đinh Quang Tiến