Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Mùa hồng bội thu ở Nam Đàn Nghệ An” – Tác giả: Hồ Đình Chiến