Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Làm sạch sản phẩm” – Tác giả: Trương Ngọc Ẩn