Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Vào vụ” – Tác giả: Văn Cả Quyết