Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Hồ sinh thái Phủ Lý” – Tác giả: Nguyễn Quý Đạt