Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Tiến độ thi công cầu Quang Thanh” – Tác giả: Vũ Văn Thông