Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “ Nghiêm chinh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh.” – Tác giả: Đinh Ngọc Hưng