Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Cuộc sống” – Tác giả: Trần Văn Túy