Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Vệ sinh môi trường” – Tác giả: Thân Hồng Tình